Pokročilé použití formátu Markdown

Tato část obsahuje rozšíření základních informací uvedených v části nazvané "Psaní textu pomocí formátu Markdown" a je určena uživatelům, kteří mají zvláštní požadavky a chtějí maximálně využít výhod poskytovaných formátem Markdown. Pokud neznáte nebo nepotřebujete níže uvedené formátování, můžete tuto část vynechat a vrátit se k ní v okamžiku, kdy budete uvedené informace potřebovat.

Konce řádků

Do některých textů, například do básní a říkanek, je třeba často vložit konce řádků. Vložení konce řádků pomocí klávesy Enter nebude mít požadovaný efekt, protože ve výchozím nastavení se řádky spojí tak, aby vytvořily odstavec.

Ententýky, dva špalíky,
čert vyletěl z elektriky,
bez klobouku bos,
narazil si nos!

Použijeme-li klávesu Enter, dostaneme následující výstup, v němž jsou konce řádků ignorovány:

Ententýky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, narazil si nos!

Zakončíme-li jednotlivé řádky dvojitou mezerou, získáme konce řádků:

Ententýky, dva špalíky,
čert vyletěl z elektriky,
bez klobouku bos,
narazil si nos!

Horizontální linky

Horizontální linky je možné vytvořit tak, že umístíte tři či více hvězdiček (*), spojovníků (-) nebo podtržítek (_) na řádek vedle sebe.

Příklad:

***

Můžete však přidat mezery nebo další znaky, abyste zřetelněji odlišili oddělení sekcí v okně pro úpravy textu. Příklad:

* * * * *

-------------------------

_ _ _ _ _

Všechny uvedené metody poskytnou přesně stejný výsledek:


Obrázky s hypertextovými odkazy

Dokument "Psaní textu pomocí formátu Markdown" obsahuje postupy vytváření webových odkazů a vkládání obrázků. Obě tyto operace lze zkombinovat a vytvořit tak obrázky, které fungují jako odkazy.

[vyhledávač google][google]

![logo google][logo]

Jedná se o standardní webový odkaz a obrázek. Umístěním obrázku na místo textu odkazu získáte tento odkaz:

[![logo google][logo]][google]

Výše uvedený řádek v kombinaci s následujícími definicemi odkazů na jiném místě v dokumentu:

[logo]: http://www.google.com/images/logo.gif
[google]: http://www.google.com/ "Kliknutím spustíte vyhledávač Google.com"

vytvoří obrázkový odkaz, který se po kliknutí otevře (s bublinovou nápovědou, která se zobrazí, pokud přes odkaz přejedete myší):

logo google

Tato technika je například užitečná při propojení malých obrázků – náhledů – se soubory velkých fotografií pro stažení.

Tabulky

Pomocí formátu Markdown můžete vytvářet jednoduché HTML tabuky. Příklad:

Jméno  |  Věk
--------|------
Jakub  |  29
Zbyněk |  47
Tomáš  |  32
Jméno Věk
Jakub 29
Zbyněk 47
Tomáš 32

Obsah buněk lze formátovat obvyklým způsobem. Sloupce lze zarovnat doleva nebo doprava přidáním dvojtečky na začátek nebo na konec vodorovné linky pod popiskem sloupce (viz další informace níže).

Seznamy definic

Seznamy definic sestávají z termínů následovaných jejich definicemi, jako ve slovníku. Viz jednoduchý příklad:

Moodle
:  Známé prostředí pro online učení

PHP
:  Skriptovací jazyk.
  Používaný především pro tvorbu interaktivních webových aplikací.
Moodle
Známé prostředí pro online učení
PHP
Skriptovací jazyk. Používaný především pro tvorbu interaktivních webových aplikací.

Poznámky pod čarou

Poznámka pod čarou má dvě části. Odkaz v textu v podobě číslice a text poznámky, který se zobrazí na konci dokumentu. Jednoduchý příklad:

Prostudujte si k tomuto tématu mou knihu.[^1]

[^1]: Vše o mé knize.

Text poznámek můžete vložit kamkoli. Budou zobrazeny v pořadí, v jakém se na ně odkazuje v textu. Ke každé poznámce lze vytvořit pouze jeden odkaz.

Vložení HTML

Pokud jste zběhlí v používání jazyka HTML, může se stát, že vám formát Markdown neumožní takovou kontrolu formátování, na jakou jste zvyklí. Při návrhu formátu Markdown byla tato eventualita vzata v úvahu, a proto je možné kód HTML vložit přímo do textu formátovaného pomocí formátu Markdown.

* <small>text malými písmeny</small>
* <big>text velkými písmeny</big>

 • text malými písmeny
 • text velkými písmeny

Poznámka: U seznamů s odrážkami jsou souběžně použity značky HTML a kód Markdown. Díky tomu není třeba vytvářet složitý kód HTML u základních funkcí formátování, například odstavců a seznamů, a přesto můžete jazyk HTML v určitých situacích plně využít.

Zobrazení HTML nebo předformátovaného textu

Pokud chcete, aby se zadaný kód HTML zobrazil přesně tak, jak jste jej zadali, a nebyl zpracován prohlížečem, můžete na začátek každého řádku umístit čtyři mezery.

<p>Odstavec v <b>HTML</b> zobrazený jako kód</p>

Tento postup také funguje u zobrazení počítačového kódu:

print "Argumenty příkazového řádku: (@ARGV)\n";

Protože je toto formátování často používáno u výpisů počítačových programů a dalších textů, které mohou obsahovat znaky používané formátem Markdown k rozlišení různých typů formátování, je u těchto řádků formátování Markdown vypnuto:

Normálně by toto slovo bylo zobrazeno **tučně**.

Chcete-li takové znaky zahrnout do běžného textu, přečtěte si následující podkapitolu.

Použití speciálních znaků

Chcete-li použít speciální znaky, které spouští formátování Markdown, aniž by došlo k jejich zpracování, zadejte před ně zpětné lomítko (\). Tímto způsobem "vynecháváte" následující znak ze zpracování. Zpětné lomítko není zobrazeno, ale znak, který přímo za ním následuje, se zobrazí přesně tak, jak byl zadán.

\*hvězdičky, bez zdůraznění\*

se zobrazí jako

*hvězdičky, bez zdůraznění*

narozdíl od

*zdůraznění, bez hvězdiček*

zobrazeného jako

zdůraznění, bez hvězdiček

Další informace

Formátovací systém Markdown není používán pouze v Moodlu, ale stále častěji i v různých nástrojích pro publikování na webu. Další informace o tomto formátu naleznete na adrese http://daringfireball.net/projects/markdown/.

Moodle požívá rozšířenou verzi sytému Markdown známou jako "Markdown Extra". Další informace lze najít na adrese http://www.michelf.com/projects/php-markdown/extra/.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English